Mapa de instalacións eólicas e dos proxectos sometidos a información pública en distinto estado de tramitación

Trátase dunha ferramenta interactiva que permite realizar procuras e consultar localizacións exactas dos complexos que se puideron cartografar a partir da información pública dispoñible, polo que pode non estar completo.

Capas dispoñibles

Capas dispoñibles

  • Parques eólicos (instalados e en proxecto)
  • Aeroxeradores (activos e en proxecto)
  • Admin (división administrativa)
  • Proposta de ampliación Rede Natura 2000 en Galicia
  • Rede Natura 2000
  • Reservas da Biosfera
  • Atlas das Paisaxes de España
  • Eval. amb. (Sensibilidade ambiental MITERD)
  • OpenStreet
  • Ortoimaxen ( PNOA)

Na Cordilleira Cantábrica e a súa contorna existen actualmente 433 complexos eólicos (8 410 aeroxeradores). A eles sumaríanse outros 380 proxectos en tramitación, con máis de 3 986 turbinas de nova xeración, con maior impacto sobre a biodiversidade e a paisaxe polo seu gran tamaño e a necesidade de grandes infraestruturas asociadas, como liñas eléctricas e pistas de acceso. A falta de ordenación territorial tradúcese en que a maioría dos aeroxeradores activos e en proxecto (51%) sitúanse a menos de 2 km de Reservas da Biosfera ou espazos Rede Natura 2000; un 23% atópanse no interior das Reservas da Biosfera e un 15% dentro deses espazos Rede Natura 2000. Segundo o Mapa de sensiblilidad ambiental do MITERD, un 30% dos aeroxeradores están situados ou se proxectan en zonas de sensibilidade máxima, e un 17% en sensibilidade alta ou moi alta.