Espazos protexidos

1. Introdución

Os espazos protexidos son unha das categorías nas que se divide o Patrimonio Natural Español, e está conformado polos Parques (Parques Nacionais e Parques Naturais), as Reservas Naturais, as Áreas Mariñas Protexidas, os Monumentos Naturais e as Paisaxes Protexidas. Ademais destes espazos tamén se atopan protexidos os que forman parte da Rede Natura 2000, de ámbito europeo, que alberga os Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), as Zonas Especiais de Conservación (ZEC) e as Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPA). Por último, cabe mencionar as Reservas da Biosfera, creadas pola ONU e protexidas por instrumentos internacionais.

2. Lexislación

2.1 Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres (Directiva Hábitats)

O obxecto desta Directiva foi a creación dunha rede de espazos naturais protexidos a escala da actual Unión Europea co obxectivo de asegurar a supervivencia a longo prazo das especies e os tipos de hábitats de Europa. Nesta rede, denominada Rede Natura 2000, integráronse ademais os espazos designados en virtude da antiga Directiva de Aves do ano 1979. Os espazos designados para formar parte da Rede Natura 2000 en aplicación desta Directiva son os Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) e Zonas de Especial Conservación ( ZEC).

 

2.2 Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 30 de novembro de 2009 relativa á conservación das aves silvestres (Directiva Aves)

O obxecto desta Directiva é a protección, administración e regulación das especies de ave que viven en estado salvaxe nos Estados membros da UE, resultando de aplicación, ademais da as aves, aos seus ovos, niños e hábitats. Os espazos designados en aplicación desta Directiva son as Zonas de Especial Protección para as Aves ( ZEPA).

 

2.3 Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade

O obxecto desta Lei é o establecemento do réxime xurídico básico da conservación, uso sostible, mellora e restauración do patrimonio natural e da biodiversidade (artigo 1). Entre outras cuestións, esta Lei contén a normativa básica en materia de Rede Natura 2000.

 

2.4 Estratexia da UE sobre Biodiversidade

É o documento estratéxico elaborado pola Comisión Europea que establece o modo en que a UE pode contribuír ao obxectivo de que no ano 2050 todos os ecosistemas do mundo recuperáronse, sexan resilientes e estean adecuadamente protexidos.

 

3. Outra documentación de interese

3.1 Xestión de espazos Natura 2000. Disposicións do artigo 6 da Directiva 92/43/CEE, sobre os hábitats

Trátase dun documento elaborado pola Comisión Europea cuxo obxecto é proporcionar aos Estados membros unha serie de orientacións sobre a interpretación dalgúns conceptos básicos empregados no artigo 6 dos Directiva Hábitats, que desempeña un papel fundamental na xestión dos espazos da Rede Natura 2000.

 

3.2 Documento orientativo sobre o apartado 4 do artigo 6 da Directiva sobre hábitat

Trátase dun documento orientativo elaborado pola Comisión Europea en xaneiro de 2007 para desenvolver e substituír a sección dedicada ao apartado 4 do artigo 6 do documento Xestión de espazos Natura 2000.

 

3.3 Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/ EEC

Trátase dun documento elaborado pola Comisión Europea que consiste nunha guía metodolóxica de soporte para a realización e revisión dos procedementos de avaliación ambiental previstos nos apartados 3 e 4 o artigo 6 dos Directiva Hábitats, é dicir, sobre plans ou proxectos que poidan afectar os espazos da Rede Natura 2000.

 

3.4 Hábitats de interese comunitario ( HIC)

Os Directiva Hábitats define como tipos de hábitat naturais de interese comunitario ( HIC) a aquelas áreas naturais e seminaturales que se atopan nalgunha das seguintes situacións:

Ameazados de desaparición na súa área de distribución natural.

Presentan unha área de distribución natural reducida por mor da súa regresión ou debido a que é intrinsecamente restrinxida.

Constitúen exemplos representativos dunha ou de varias das rexións biogeográficas da Unión Europea.

Dos 231 tipos de HIC identificados nos Directiva Hábitats, 118 están recoñecidos oficialmente como presentes en España.

 

3.5 Guía metodolóxica para a análise de proxectos e outras actuacións en Natura 2000

Trátase dun documento orientativo e consultivo elaborado pola Junta de Castilla y León que recolle unha serie de recomendacións sobre a análise de proxectos ou outras actuacións para a posterior avaliación das súas posibles repercusións sobre a rede Natura 2000.

© Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad